ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เขตพื้นที่ พิษณุโลก)
เข้าสู่ระบบด้วย username = รหัสนักศึกษา password=รหัสประจำตัวประชาชน

สาขาวิชา :