จำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2561