ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 90 101 33 22 7 253 423 445 172 158 12 1,210 513 546 205 180 19 1,463
บริหารธุรกิจ 90 101 33 22 7 253 215 222 55 60 7 559 305 323 88 82 14 812
ปวส.การจัดการ 36 58 4 98 36 58 4 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 66 2 115 47 66 2 115
บธ.บ.การจัดการ 101 61 30 30 1 223 101 61 30 30 1 223
บธ.บ.การตลาด 31 37 25 30 123 31 37 25 30 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 101 33 22 7 253 90 101 33 22 7 253
บัญชี 148 159 70 63 4 444 148 159 70 63 4 444
ปวส.การบัญชี 33 24 3 60 33 24 3 60
บช.บ.การบัญชี 115 135 70 63 1 384 115 135 70 63 1 384
ศิลปศาสตร์ 60 64 47 35 1 207 60 64 47 35 1 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 31 15 6 1 79 26 31 15 6 1 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 33 32 29 128 34 33 32 29 128
รวมทั้งหมด 90 101 33 22 7 253 423 445 172 158 12 1,210 513 546 205 180 19 1,463