ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 801 655 387 296 118 2,257 801 655 387 296 118 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84 75 72 43 274 84 75 72 43 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 37 27 23 115 28 37 27 23 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 7 9 31 15 7 9 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 41 31 36 20 128 41 31 36 20 128
วิศวกรรมเครื่องกล 162 125 44 48 5 384 162 125 44 48 5 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 34 2 76 40 34 2 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 33 75 42 33 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 80 58 44 48 3 233 80 58 44 48 3 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 289 205 132 96 33 755 289 205 132 96 33 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 14 6 60 40 14 6 60
ปวส.ไฟฟ้า 40 28 4 72 40 28 4 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 9 1 44 34 9 1 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 61 60 45 9 259 84 61 60 45 9 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 47 35 33 13 167 39 47 35 33 13 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 46 37 18 153 52 46 37 18 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 121 69 57 43 408 118 121 69 57 43 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 41 55 18 114 41 55 18 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 66 69 57 25 294 77 66 69 57 25 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 129 70 52 37 436 148 129 70 52 37 436
ปวส.ช่างโลหะ 37 27 12 76 37 27 12 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 30 1 72 41 30 1 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 72 70 52 24 288 70 72 70 52 24 288
รวมทั้งหมด 801 655 387 296 118 2,257 801 655 387 296 118 2,257