ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 2 ปี 3 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 37 26 63 37 26 63
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 37 26 63 37 26 63
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 37 26 63 37 26 63
รวมทั้งหมด 37 26 63 37 26 63