ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 45 40 43 3 172 241 200 148 110 12 711 282 245 188 153 15 883
บริหารธุรกิจ 41 45 40 43 3 172 118 84 78 78 1 359 159 129 118 121 4 531
บธ.บ.การจัดการ 91 68 58 59 1 277 91 68 58 59 1 277
บธ.บ.การตลาด 27 16 20 19 82 27 16 20 19 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 45 40 43 3 172 41 45 40 43 3 172
บัญชี 104 95 51 23 7 280 104 95 51 23 7 280
บช.บ.การบัญชี 104 95 51 23 7 280 104 95 51 23 7 280
ศิลปศาสตร์ 19 21 19 9 4 72 19 21 19 9 4 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 19 21 19 9 4 72 19 21 19 9 4 72
รวมทั้งหมด 41 45 40 43 3 172 241 200 148 110 12 711 282 245 188 153 15 883