ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 124 130 133 19 15 421 29 24 33 86 153 154 166 19 15 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 94 119 114 1 328 29 24 33 86 123 143 147 1 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 89 83 1 235 62 89 83 1 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 24 33 86 29 24 33 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 30 31 93 32 30 31 93
สหวิทยาการ 30 11 19 19 14 93 30 11 19 19 14 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 30 11 19 19 79 30 11 19 19 79
รวมทั้งหมด 124 130 133 19 15 421 29 24 33 86 153 154 166 19 15 507