ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 279 92 580 209 279 92 580
วิศวกรรมเครื่องกล 65 101 34 200 65 101 34 200
ปวส.ช่างยนต์ 23 16 2 41 23 16 2 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 42 72 32 146 42 72 32 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 82 98 43 223 82 98 43 223
ปวส.ไฟฟ้า 28 18 2 48 28 18 2 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 54 80 41 175 54 80 41 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 62 80 15 157 62 80 15 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 14 30 16 14 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 66 15 127 46 66 15 127
รวมทั้งหมด 209 279 92 580 209 279 92 580