ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 38 34 43 141 221 329 121 87 758 247 367 155 130 899
บริหารธุรกิจ 26 38 34 43 141 41 161 77 45 324 67 199 111 88 465
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 23 92 50 31 196 23 92 50 31 196
บธ.บ.การตลาด 18 51 27 14 110 18 51 27 14 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 38 34 43 141 26 38 34 43 141
บัญชี 77 152 31 34 294 77 152 31 34 294
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 77 132 31 34 274 77 132 31 34 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 103 103 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 103 103 103 103
ศิลปศาสตร์ 16 13 8 37 16 13 8 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 13 8 37 16 13 8 37
รวมทั้งหมด 26 38 34 43 141 221 329 121 87 758 247 367 155 130 899