ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 775 633 387 233 70 2,098 775 633 387 233 70 2,098
วิศวกรรมเครื่องกล 198 152 82 54 2 488 198 152 82 54 2 488
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 34 1 75 40 34 1 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 29 71 42 29 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 58 45 40 1 222 78 58 45 40 1 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 31 37 14 120 38 31 37 14 120
วิศวกรรมไฟฟ้า 307 238 159 90 22 816 307 238 159 90 22 816
ปวส.ไฟฟ้า 39 28 2 69 39 28 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 14 6 57 37 14 6 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 9 41 32 9 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 45 35 24 7 148 37 45 35 24 7 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 61 60 36 7 246 82 61 60 36 7 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 44 37 15 148 52 44 37 15 148
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 37 27 15 107 28 37 27 15 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 115 67 53 32 378 111 115 67 53 32 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 49 9 98 40 49 9 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 66 67 53 23 280 71 66 67 53 23 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 159 128 79 36 14 416 159 128 79 36 14 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 27 1 69 41 27 1 69
ปวส.ช่างโลหะ 35 25 4 64 35 25 4 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 70 70 36 9 253 68 70 70 36 9 253
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 6 9 30 15 6 9 30
รวมทั้งหมด 775 633 387 233 70 2,098 775 633 387 233 70 2,098