ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 775 633 387 233 70 2,098 775 633 387 233 70 2,098
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 81 74 73 29 257 81 74 73 29 257
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 37 27 15 107 28 37 27 15 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 6 9 30 15 6 9 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 31 37 14 120 38 31 37 14 120
วิศวกรรมเครื่องกล 160 121 45 40 2 368 160 121 45 40 2 368
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 34 1 75 40 34 1 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 29 71 42 29 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 58 45 40 1 222 78 58 45 40 1 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 279 201 132 75 22 709 279 201 132 75 22 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 14 6 57 37 14 6 57
ปวส.ไฟฟ้า 39 28 2 69 39 28 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 9 41 32 9 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 61 60 36 7 246 82 61 60 36 7 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 45 35 24 7 148 37 45 35 24 7 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 44 37 15 148 52 44 37 15 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 115 67 53 32 378 111 115 67 53 32 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 49 9 98 40 49 9 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 66 67 53 23 280 71 66 67 53 23 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 144 122 70 36 14 386 144 122 70 36 14 386
ปวส.ช่างโลหะ 35 25 4 64 35 25 4 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 27 1 69 41 27 1 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 70 70 36 9 253 68 70 70 36 9 253
รวมทั้งหมด 775 633 387 233 70 2,098 775 633 387 233 70 2,098