ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 23 13 19 11 104 38 23 13 19 11 104
การออกแบบ 38 23 13 19 11 104 38 23 13 19 11 104
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 38 23 13 19 10 103 38 23 13 19 10 103
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 38 23 13 19 11 104 38 23 13 19 11 104