ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 119 79 19 217 119 79 19 217
วิศวกรรมเครื่องกล 75 43 6 124 75 43 6 124
ปวส.ช่างยนต์ 43 16 2 61 43 16 2 61
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 27 4 63 32 27 4 63
วิศวกรรมไฟฟ้า 36 31 6 73 36 31 6 73
ปวส.ไฟฟ้า 20 15 1 36 20 15 1 36
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 5 37 16 16 5 37
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 5 7 20 8 5 7 20
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 5 7 20 8 5 7 20
รวมทั้งหมด 119 79 19 217 119 79 19 217