ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 217 154 158 119 14 662 1,133 1,392 949 695 61 4,230 1,350 1,546 1,107 814 75 4,892
บริหารธุรกิจ 217 154 158 119 14 662 655 847 527 457 30 2,516 872 1,001 685 576 44 3,178
ปวส.การจัดการ 33 1 34 33 1 34
ปวส.การตลาด 30 28 5 63 30 28 5 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 51 77 49 60 1 238 51 77 49 60 1 238
บธ.บ.การจัดการ 198 309 202 144 9 862 198 309 202 144 9 862
บธ.บ.การตลาด 276 237 151 133 14 811 276 237 151 133 14 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 163 125 120 508 100 163 125 120 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 217 154 158 119 14 662 217 154 158 119 14 662
บัญชี 302 370 261 162 27 1,122 302 370 261 162 27 1,122
ปวส.การบัญชี 36 73 4 113 36 73 4 113
บช.บ.การบัญชี 266 297 261 162 23 1,009 266 297 261 162 23 1,009
ศิลปศาสตร์ 176 175 161 76 4 592 176 175 161 76 4 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 119 115 119 76 4 433 119 115 119 76 4 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 60 42 159 57 60 42 159
รวมทั้งหมด 217 154 158 119 14 662 1,133 1,392 949 695 61 4,230 1,350 1,546 1,107 814 75 4,892