ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 332 318 374 321 96 76 1,517 104 85 98 81 22 390 436 403 472 402 96 98 1,907
การออกแบบ 168 151 207 164 34 724 168 151 207 164 34 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 60 71 85 72 24 312 60 71 85 72 24 312
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 43 59 43 3 206 58 43 59 43 3 206
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 50 37 63 49 7 206 50 37 63 49 7 206
เทคโนโลยีศิลป์ 66 74 65 67 14 286 66 74 65 67 14 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 43 46 48 49 13 199 43 46 48 49 13 199
ทล.บ.เซรามิก 23 28 17 18 1 87 23 28 17 18 1 87
ศิลปกรรม 104 85 98 81 22 390 104 85 98 81 22 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 104 85 98 81 22 390 104 85 98 81 22 390
สถาปัตยกรรม 98 93 102 90 96 28 507 98 93 102 90 96 28 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 32 33 37 32 31 15 180 32 33 37 32 31 15 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 60 65 58 65 314 66 60 65 58 65 314
รวมทั้งหมด 332 318 374 321 96 76 1,517 104 85 98 81 22 390 436 403 472 402 96 98 1,907