ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 64 85 19 9 3 180 460 519 134 61 5 1,179 524 604 153 70 8 1,359
บริหารธุรกิจ 64 85 19 9 3 180 253 315 43 17 4 632 317 400 62 26 7 812
ปวส.การจัดการ 45 60 3 108 45 60 3 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 31 54 23 31 54
ปวส.การตลาด 12 25 37 12 25 37
บธ.บ.การจัดการ 126 125 27 17 1 296 126 125 27 17 1 296
บธ.บ.การตลาด 47 74 16 137 47 74 16 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 85 19 9 3 180 64 85 19 9 3 180
บัญชี 165 154 44 38 401 165 154 44 38 401
ปวส.การบัญชี 27 28 55 27 28 55
บช.บ.การบัญชี 138 126 44 38 346 138 126 44 38 346
ศิลปศาสตร์ 42 50 47 6 1 146 42 50 47 6 1 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 31 29 5 1 93 27 31 29 5 1 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 19 18 1 53 15 19 18 1 53
รวมทั้งหมด 64 85 19 9 3 180 460 519 134 61 5 1,179 524 604 153 70 8 1,359