ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 179 226 145 69 15 634 179 226 145 69 15 634
พืชศาสตร์ 6 102 67 25 8 208 6 102 67 25 8 208
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 24 28 8 6 71 5 24 28 8 6 71
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 39 17 2 120 62 39 17 2 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 151 151 151 151
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 27 27 27 27
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 112 49 31 2 194 112 49 31 2 194
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.ประมง 6 6 6 6
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 33 24 136 79 33 24 136
วท.บ.ประมง 18 16 7 2 43 18 16 7 2 43
อุตสาหกรรมเกษตร 22 12 29 13 5 81 22 12 29 13 5 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 11 25 5 2 65 22 11 25 5 2 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 8 12 4 8 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 4 1 3 4
รวมทั้งหมด 179 226 145 69 15 634 179 226 145 69 15 634