ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 324 315 373 319 96 67 1,494 97 80 96 80 17 370 421 395 469 399 96 84 1,864
การออกแบบ 163 148 206 162 32 711 163 148 206 162 32 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 59 68 84 72 24 307 59 68 84 72 24 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 55 43 59 43 2 202 55 43 59 43 2 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 49 37 63 47 6 202 49 37 63 47 6 202
เทคโนโลยีศิลป์ 64 74 65 67 14 284 64 74 65 67 14 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 42 46 48 49 13 198 42 46 48 49 13 198
ทล.บ.เซรามิก 22 28 17 18 1 86 22 28 17 18 1 86
ศิลปกรรม 97 80 96 80 17 370 97 80 96 80 17 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 97 80 96 80 17 370 97 80 96 80 17 370
สถาปัตยกรรม 97 93 102 90 96 21 499 97 93 102 90 96 21 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 31 33 37 32 31 14 178 31 33 37 32 31 14 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 60 65 58 65 314 66 60 65 58 65 314
รวมทั้งหมด 324 315 373 319 96 67 1,494 97 80 96 80 17 370 421 395 469 399 96 84 1,864