ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 110 119 30 18 13 290 28 24 1 53 138 143 31 18 13 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 83 108 11 1 203 28 24 1 53 111 132 12 1 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 61 81 7 149 61 81 7 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 24 1 53 28 24 1 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 27 4 1 54 22 27 4 1 54
สหวิทยาการ 27 11 19 18 12 87 27 11 19 18 12 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 11 19 18 75 27 11 19 18 75
รวมทั้งหมด 110 119 30 18 13 290 28 24 1 53 138 143 31 18 13 343