ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 188 266 39 493 188 266 39 493
วิศวกรรมเครื่องกล 60 93 25 178 60 93 25 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 14 1 36 21 14 1 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 66 24 129 39 66 24 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 97 8 177 72 97 8 177
ปวส.ไฟฟ้า 27 18 2 47 27 18 2 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 79 6 130 45 79 6 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 76 6 138 56 76 6 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 26 13 13 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 63 6 112 43 63 6 112
รวมทั้งหมด 188 266 39 493 188 266 39 493