ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 36 17 33 108 197 209 136 120 1 663 219 245 153 153 1 771
บริหารธุรกิจ 22 36 17 33 108 47 95 75 77 1 295 69 131 92 110 1 403
บธ.บ.การจัดการ 27 42 41 50 1 161 27 42 41 50 1 161
บธ.บ.การตลาด 20 53 34 27 134 20 53 34 27 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 36 17 33 108 22 36 17 33 108
บัญชี 77 114 48 31 270 77 114 48 31 270
บช.บ.การบัญชี 77 114 48 31 270 77 114 48 31 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 73 73 73 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 73 73 73 73
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 22 36 17 33 108 197 209 136 120 1 663 219 245 153 153 1 771