ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 758 696 403 214 151 2,222 758 696 403 214 151 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 78 72 36 292 106 78 72 36 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 14 6 9 55 26 14 6 9 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 37 30 8 109 34 37 30 8 109
วิศวกรรมเครื่องกล 150 148 55 16 25 394 150 148 55 16 25 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 40 6 87 41 40 6 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 36 9 85 40 36 9 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 72 55 16 10 222 69 72 55 16 10 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 238 243 144 67 27 719 238 243 144 67 27 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 23 7 64 34 23 7 64
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 1 77 38 38 1 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 25 59 34 25 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 76 57 37 7 246 69 76 57 37 7 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 34 45 19 11 172 63 34 45 19 11 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 42 11 1 101 47 42 11 1 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 122 100 63 62 74 421 122 100 63 62 74 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 34 18 99 47 34 18 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 66 63 62 56 322 75 66 63 62 56 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 127 69 33 25 396 142 127 69 33 25 396
ปวส.ช่างโลหะ 34 21 10 65 34 21 10 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 1 79 40 38 1 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 69 33 14 252 68 68 69 33 14 252
รวมทั้งหมด 758 696 403 214 151 2,222 758 696 403 214 151 2,222