ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 758 696 403 214 151 2,222 758 696 403 214 151 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 184 185 85 24 25 503 184 185 85 24 25 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 40 6 87 41 40 6 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 36 9 85 40 36 9 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 72 55 16 10 222 69 72 55 16 10 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 37 30 8 109 34 37 30 8 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 284 270 180 86 27 847 284 270 180 86 27 847
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 1 77 38 38 1 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 23 7 64 34 23 7 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 25 59 34 25 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 34 45 19 11 172 63 34 45 19 11 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 76 57 37 7 246 69 76 57 37 7 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 42 11 1 101 47 42 11 1 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 122 100 63 62 74 421 122 100 63 62 74 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 34 18 99 47 34 18 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 66 63 62 56 322 75 66 63 62 56 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 168 141 75 42 25 451 168 141 75 42 25 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 1 79 40 38 1 79
ปวส.ช่างโลหะ 34 21 10 65 34 21 10 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 69 33 14 252 68 68 69 33 14 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 14 6 9 55 26 14 6 9 55
รวมทั้งหมด 758 696 403 214 151 2,222 758 696 403 214 151 2,222