ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 33 19 13 6 101 30 33 19 13 6 101
การออกแบบ 30 33 19 13 6 101 30 33 19 13 6 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 30 33 19 13 6 101 30 33 19 13 6 101
รวมทั้งหมด 30 33 19 13 6 101 30 33 19 13 6 101