ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 50 90 94 101 38 46 13 292 134 151 38 46 13 382
บริหารธุรกิจ 40 50 90 83 95 23 33 13 247 123 145 23 33 13 337
ปวส.การจัดการ 15 25 8 48 15 25 8 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 15 4 39 20 15 4 39
บธ.บ.การจัดการ 48 55 23 33 1 160 48 55 23 33 1 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 50 90 40 50 90
ศิลปศาสตร์ 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 40 50 90 94 101 38 46 13 292 134 151 38 46 13 382