ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 52 106 71 2 14 245 52 106 71 2 14 245
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 74 71 2 167 20 74 71 2 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 22 16 39 1 22 16 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 8 26 25 2 61 8 26 25 2 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 14 78 32 32 14 78
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 14 78 32 32 14 78
รวมทั้งหมด 52 106 71 2 14 245 52 106 71 2 14 245