ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 973 1,016 791 625 62 667 4,134 973 1,016 791 625 62 667 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 193 227 156 135 208 919 193 227 156 135 208 919
ปวส.ช่างยนต์ 32 33 11 76 32 33 11 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 21 30 30 16 123 26 21 30 30 16 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 27 19 14 16 105 29 27 19 14 16 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 80 107 91 107 488 103 80 107 91 107 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 45 105 60 45 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 6 7 16 3 6 7 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 391 378 317 253 34 252 1,625 391 378 317 253 34 252 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 33 34 2 69 33 34 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 62 19 179 98 62 19 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 37 57 20 37 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 83 90 66 83 417 95 83 90 66 83 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 92 113 77 34 429 113 92 113 77 34 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 76 72 14 230 68 76 72 14 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 17 38 38 34 34 207 46 17 38 38 34 34 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 2 8 16 6 2 8 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 127 142 163 130 28 40 630 127 142 163 130 28 40 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 24 33 29 28 11 153 28 24 33 29 28 11 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 31 29 24 5 121 32 31 29 24 5 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 87 101 77 24 356 67 87 101 77 24 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 262 269 155 107 167 960 262 269 155 107 167 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 30 1 56 25 30 1 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 18 14 48 16 18 14 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 39 3 56 14 39 3 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 56 48 46 40 264 74 56 48 46 40 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 65 78 55 64 367 105 65 78 55 64 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 29 29 6 1 93 28 29 29 6 1 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 76 32 44 76
รวมทั้งหมด 973 1,016 791 625 62 667 4,134 973 1,016 791 625 62 667 4,134