ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 973 1,016 791 625 62 667 4,134 973 1,016 791 625 62 667 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 70 100 73 62 46 453 102 70 100 73 62 46 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 24 33 29 28 11 153 28 24 33 29 28 11 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 17 38 38 34 34 207 46 17 38 38 34 34 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 29 29 6 1 93 28 29 29 6 1 93
วิศวกรรมเครื่องกล 193 227 156 135 208 919 193 227 156 135 208 919
ปวส.ช่างยนต์ 32 33 11 76 32 33 11 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 21 30 30 16 123 26 21 30 30 16 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 80 107 91 107 488 103 80 107 91 107 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 45 105 60 45 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 27 19 14 16 105 29 27 19 14 16 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 6 7 16 3 6 7 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 345 361 279 215 218 1,418 345 361 279 215 218 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 34 2 69 33 34 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 62 19 179 98 62 19 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 92 113 77 34 429 113 92 113 77 34 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 83 90 66 83 417 95 83 90 66 83 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 37 57 20 37 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 76 72 14 230 68 76 72 14 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 2 8 16 6 2 8 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 118 130 101 29 477 99 118 130 101 29 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 31 29 24 5 121 32 31 29 24 5 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 87 101 77 24 356 67 87 101 77 24 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 234 240 126 101 166 867 234 240 126 101 166 867
ปวส.ช่างโลหะ 16 18 14 48 16 18 14 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 39 3 56 14 39 3 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 30 1 56 25 30 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 65 78 55 64 367 105 65 78 55 64 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 76 32 44 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 56 48 46 40 264 74 56 48 46 40 264
รวมทั้งหมด 973 1,016 791 625 62 667 4,134 973 1,016 791 625 62 667 4,134