ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 152 165 103 127 11 558 152 165 103 127 11 558
พืชศาสตร์ 40 74 28 50 2 194 40 74 28 50 2 194
ปวส.พืชศาสตร์ 6 7 13 6 7 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 5 15 13 1 42 8 5 15 13 1 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 61 13 37 1 134 22 61 13 37 1 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 65 71 65 49 5 255 65 71 65 49 5 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 10 2 23 11 10 2 23
ปวส.ประมง 7 4 2 13 7 4 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 44 50 33 160 33 44 50 33 160
วท.บ.ประมง 14 13 15 16 1 59 14 13 15 16 1 59
อุตสาหกรรมเกษตร 47 20 10 28 4 109 47 20 10 28 4 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 6 3 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 17 10 24 93 42 17 10 24 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 4 6 2 4 6
รวมทั้งหมด 152 165 103 127 11 558 152 165 103 127 11 558