ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 64 87 46 29 8 234 294 392 207 168 25 1,086 358 479 253 197 33 1,320
บริหารธุรกิจ 64 87 46 29 8 234 116 190 66 54 19 445 180 277 112 83 27 679
ปวส.การจัดการ 31 5 36 31 5 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 12 57 45 12 57
บธ.บ.การจัดการ 74 85 33 29 1 222 74 85 33 29 1 222
บธ.บ.การตลาด 42 29 33 25 1 130 42 29 33 25 1 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 87 46 29 8 234 64 87 46 29 8 234
บัญชี 116 147 83 67 5 418 116 147 83 67 5 418
ปวส.การบัญชี 33 2 35 33 2 35
บช.บ.การบัญชี 116 114 83 67 3 383 116 114 83 67 3 383
ศิลปศาสตร์ 62 55 58 47 1 223 62 55 58 47 1 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 26 15 89 24 24 26 15 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 31 32 32 1 134 38 31 32 32 1 134
รวมทั้งหมด 64 87 46 29 8 234 294 392 207 168 25 1,086 358 479 253 197 33 1,320