ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 756 693 403 257 201 2,310 756 693 403 257 201 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 78 72 36 292 106 78 72 36 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 14 6 9 55 26 14 6 9 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 37 30 8 109 34 37 30 8 109
วิศวกรรมเครื่องกล 150 148 55 20 28 401 150 148 55 20 28 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 40 6 87 41 40 6 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 36 10 86 40 36 10 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 72 55 20 12 228 69 72 55 20 12 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 240 144 81 36 738 237 240 144 81 36 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 23 7 64 34 23 7 64
ปวส.ไฟฟ้า 37 38 1 76 37 38 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 24 58 34 24 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 74 57 45 16 261 69 74 57 45 16 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 34 45 19 11 172 63 34 45 19 11 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 42 17 1 107 47 42 17 1 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 121 100 63 62 86 432 121 100 63 62 86 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 34 27 108 47 34 27 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 66 63 62 59 324 74 66 63 62 59 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 127 69 58 51 447 142 127 69 58 51 447
ปวส.ช่างโลหะ 34 21 16 71 34 21 16 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 7 85 40 38 7 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 69 58 28 291 68 68 69 58 28 291
รวมทั้งหมด 756 693 403 257 201 2,310 756 693 403 257 201 2,310