ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 27 34 37 10 133 154 179 149 123 7 612 179 206 183 160 17 745
บริหารธุรกิจ 25 27 34 37 10 133 64 76 56 67 4 267 89 103 90 104 14 400
บธ.บ.การจัดการ 44 58 51 49 2 204 44 58 51 49 2 204
บธ.บ.การตลาด 20 18 5 18 2 63 20 18 5 18 2 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 27 34 37 10 133 25 27 34 37 10 133
บัญชี 77 86 73 37 2 275 77 86 73 37 2 275
บช.บ.การบัญชี 77 86 73 37 2 275 77 86 73 37 2 275
ศิลปศาสตร์ 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 25 27 34 37 10 133 154 179 149 123 7 612 179 206 183 160 17 745