ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 50 90 94 101 38 47 14 294 134 151 38 47 14 384
บริหารธุรกิจ 40 50 90 83 95 23 34 14 249 123 145 23 34 14 339
ปวส.การจัดการ 15 25 9 49 15 25 9 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 15 4 39 20 15 4 39
บธ.บ.การจัดการ 48 55 23 34 1 161 48 55 23 34 1 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 50 90 40 50 90
ศิลปศาสตร์ 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 6 15 13 45 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 40 50 90 94 101 38 47 14 294 134 151 38 47 14 384