ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 52 106 71 2 20 251 52 106 71 2 20 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 74 71 2 167 20 74 71 2 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 22 16 39 1 22 16 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 8 26 25 2 61 8 26 25 2 61
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 20 84 32 32 20 84
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 20 84 32 32 20 84
รวมทั้งหมด 52 106 71 2 20 251 52 106 71 2 20 251