ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 151 173 119 135 64 642 993 1,057 1,071 873 231 4,225 1,144 1,230 1,190 1,008 295 4,867
บริหารธุรกิจ 151 173 119 135 64 642 637 602 627 509 107 2,482 788 775 746 644 171 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 30 13 43 30 13 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 44 68 45 14 240 69 44 68 45 14 240
บธ.บ.การจัดการ 201 185 222 203 21 832 201 185 222 203 21 832
บธ.บ.การตลาด 251 249 187 144 36 867 251 249 187 144 36 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92 94 150 117 21 474 92 94 150 117 21 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 151 173 119 135 64 642 151 173 119 135 64 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 209 290 277 207 120 1,103 209 290 277 207 120 1,103
ปวส.การบัญชี 34 20 54 34 20 54
บช.บ.การบัญชี 209 256 277 207 100 1,049 209 256 277 207 100 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 132 165 167 157 4 625 132 165 167 157 4 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 68 112 109 116 4 409 68 112 109 116 4 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 64 53 58 41 216 64 53 58 41 216
รวมทั้งหมด 151 173 119 135 64 642 993 1,057 1,071 873 231 4,225 1,144 1,230 1,190 1,008 295 4,867