ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 972 1,016 792 651 62 801 4,294 972 1,016 792 651 62 801 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 192 227 156 143 258 976 192 227 156 143 258 976
ปวส.ช่างยนต์ 32 33 12 77 32 33 12 77
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 21 30 30 19 125 25 21 30 30 19 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 27 19 14 18 107 29 27 19 14 18 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 80 107 99 127 516 103 80 107 99 127 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 62 122 60 62 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 6 9 18 3 6 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 391 378 317 266 34 274 1,660 391 378 317 266 34 274 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 33 34 2 69 33 34 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 62 20 180 98 62 20 180
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 38 58 20 38 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 83 90 70 86 424 95 83 90 70 86 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 92 113 83 38 439 113 92 113 83 38 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 76 75 17 236 68 76 75 17 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 17 38 38 34 44 217 46 17 38 38 34 44 217
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 2 8 16 6 2 8 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 127 142 164 135 28 51 647 127 142 164 135 28 51 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 24 33 29 28 11 153 28 24 33 29 28 11 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 31 29 24 5 121 32 31 29 24 5 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 87 102 82 35 373 67 87 102 82 35 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 262 269 155 107 218 1,011 262 269 155 107 218 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 30 1 56 25 30 1 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 18 18 52 16 18 18 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 39 3 56 14 39 3 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 56 48 46 72 296 74 56 48 46 72 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 65 78 55 79 382 105 65 78 55 79 382
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 29 29 6 1 93 28 29 29 6 1 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 76 32 44 76
รวมทั้งหมด 972 1,016 792 651 62 801 4,294 972 1,016 792 651 62 801 4,294