ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 297 320 309 371 89 85 1,471 86 90 76 95 31 378 383 410 385 466 89 116 1,849
การออกแบบ 142 160 144 205 32 683 142 160 144 205 32 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 60 65 84 15 260 36 60 65 84 15 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 54 42 58 5 201 42 54 42 58 5 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 58 46 37 63 12 216 58 46 37 63 12 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 70 64 72 64 15 285 70 64 72 64 15 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 52 43 45 47 10 197 52 43 45 47 10 197
ทล.บ.เซรามิก 18 21 27 17 5 88 18 21 27 17 5 88
ศิลปกรรม 86 90 76 95 31 378 86 90 76 95 31 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 86 90 76 95 31 378 86 90 76 95 31 378
สถาปัตยกรรม 85 96 93 102 89 38 503 85 96 93 102 89 38 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 31 33 37 31 16 183 35 31 33 37 31 16 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 65 60 65 58 298 50 65 60 65 58 298
รวมทั้งหมด 297 320 309 371 89 85 1,471 86 90 76 95 31 378 383 410 385 466 89 116 1,849