ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 128 98 118 19 9 372 29 27 23 79 157 125 141 19 9 451
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 119 74 108 301 29 27 23 79 148 101 131 380
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 21 27 77 29 21 27 77
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 27 23 79 29 27 23 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 90 53 81 224 90 53 81 224
สหวิทยาการ 9 24 10 19 9 71 9 24 10 19 9 71
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 24 10 19 3 65 9 24 10 19 3 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 128 98 118 19 9 372 29 27 23 79 157 125 141 19 9 451