ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 60 60 26 16 1 163 476 440 233 122 23 1,294 536 500 259 138 24 1,457
บริหารธุรกิจ 60 60 26 16 1 163 254 262 84 44 16 660 314 322 110 60 17 823
ปวส.การจัดการ 38 45 6 89 38 45 6 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 21 1 33 11 21 1 33
ปวส.การตลาด 28 12 8 48 28 12 8 48
บธ.บ.การจัดการ 111 137 59 29 1 337 111 137 59 29 1 337
บธ.บ.การตลาด 66 47 25 15 153 66 47 25 15 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 26 16 1 163 60 60 26 16 1 163
บัญชี 181 141 99 31 6 458 181 141 99 31 6 458
ปวส.การบัญชี 23 23 2 48 23 23 2 48
บช.บ.การบัญชี 158 118 99 31 4 410 158 118 99 31 4 410
ศิลปศาสตร์ 41 37 50 47 1 176 41 37 50 47 1 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 23 31 29 1 114 30 23 31 29 1 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 14 19 18 62 11 14 19 18 62
รวมทั้งหมด 60 60 26 16 1 163 476 440 233 122 23 1,294 536 500 259 138 24 1,457