ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 3 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 2 1 3 2 1 3