ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 86 45 29 8 231 293 380 205 168 25 1,071 356 466 250 197 33 1,302
บริหารธุรกิจ 63 86 45 29 8 231 115 183 65 54 19 436 178 269 110 83 27 667
ปวส.การจัดการ 30 5 35 30 5 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 12 57 45 12 57
บธ.บ.การจัดการ 74 80 32 29 1 216 74 80 32 29 1 216
บธ.บ.การตลาด 41 28 33 25 1 128 41 28 33 25 1 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 86 45 29 8 231 63 86 45 29 8 231
บัญชี 116 142 83 67 5 413 116 142 83 67 5 413
ปวส.การบัญชี 32 2 34 32 2 34
บช.บ.การบัญชี 116 110 83 67 3 379 116 110 83 67 3 379
ศิลปศาสตร์ 62 55 57 47 1 222 62 55 57 47 1 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 26 15 87 23 23 26 15 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 32 31 32 1 135 39 32 31 32 1 135
รวมทั้งหมด 63 86 45 29 8 231 293 380 205 168 25 1,071 356 466 250 197 33 1,302