ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 39 40 26 7 161 49 39 40 26 7 161
วิทยาศาสตร์ 20 16 26 16 7 85 20 16 26 16 7 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 16 26 16 3 81 20 16 26 16 3 81
อุตสาหกรรมเกษตร 29 23 14 10 76 29 23 14 10 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 23 14 10 76 29 23 14 10 76
รวมทั้งหมด 49 39 40 26 7 161 49 39 40 26 7 161