ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 675 398 252 1 197 2,256 733 675 398 252 1 197 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 76 71 36 1 286 102 76 71 36 1 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 13 6 9 51 23 13 6 9 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 36 29 8 1 107 33 36 29 8 1 107
วิศวกรรมเครื่องกล 147 146 53 20 28 394 147 146 53 20 28 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 39 6 86 41 39 6 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 35 10 85 40 35 10 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 72 53 20 12 223 66 72 53 20 12 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 227 234 144 81 36 722 227 234 144 81 36 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 19 7 60 34 19 7 60
ปวส.ไฟฟ้า 37 38 1 76 37 38 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 23 50 27 23 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 74 57 45 16 261 69 74 57 45 16 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 34 45 19 11 169 60 34 45 19 11 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 42 17 1 106 46 42 17 1 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 97 61 57 82 415 118 97 61 57 82 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 34 25 105 46 34 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 63 61 57 57 310 72 63 61 57 57 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 122 69 58 51 439 139 122 69 58 51 439
ปวส.ช่างโลหะ 33 20 16 69 33 20 16 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 7 85 40 38 7 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 64 69 58 28 285 66 64 69 58 28 285
รวมทั้งหมด 733 675 398 252 1 197 2,256 733 675 398 252 1 197 2,256