ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 27 34 37 10 133 149 179 149 123 7 607 174 206 183 160 17 740
บริหารธุรกิจ 25 27 34 37 10 133 60 76 56 67 4 263 85 103 90 104 14 396
บธ.บ.การจัดการ 44 58 51 49 2 204 44 58 51 49 2 204
บธ.บ.การตลาด 16 18 5 18 2 59 16 18 5 18 2 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 27 34 37 10 133 25 27 34 37 10 133
บัญชี 76 86 73 37 2 274 76 86 73 37 2 274
บช.บ.การบัญชี 76 86 73 37 2 274 76 86 73 37 2 274
ศิลปศาสตร์ 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 25 27 34 37 10 133 149 179 149 123 7 607 174 206 183 160 17 740