ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 250 224 144 138 29 785 250 224 144 138 29 785
พืชศาสตร์ 60 54 32 49 12 207 60 54 32 49 12 207
ปวส.พืชศาสตร์ 19 8 10 37 19 8 10 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 46 32 49 2 170 41 46 32 49 2 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 12 15 16 2 56 11 12 15 16 2 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 12 15 16 2 56 11 12 15 16 2 56
สัตวศาสตร์และประมง 101 104 56 45 6 312 101 104 56 45 6 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 26 14 3 43 26 14 3 43
ปวส.ประมง 15 10 3 28 15 10 3 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 51 66 31 28 176 51 66 31 28 176
วท.บ.ประมง 9 14 25 17 65 9 14 25 17 65
อุตสาหกรรมเกษตร 75 54 41 28 9 207 75 54 41 28 9 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 31 20 3 54 31 20 3 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 18 18 56 10 10 18 18 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 22 23 10 5 91 31 22 23 10 5 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 250 224 144 138 29 785 250 224 144 138 29 785