ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 675 398 252 1 197 2,256 733 675 398 252 1 197 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 180 182 82 28 1 28 501 180 182 82 28 1 28 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 39 6 86 41 39 6 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 35 10 85 40 35 10 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 72 53 20 12 223 66 72 53 20 12 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 36 29 8 1 107 33 36 29 8 1 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 273 261 180 100 36 850 273 261 180 100 36 850
ปวส.ไฟฟ้า 37 38 1 76 37 38 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 19 7 60 34 19 7 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 23 50 27 23 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 34 45 19 11 169 60 34 45 19 11 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 74 57 45 16 261 69 74 57 45 16 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 42 17 1 106 46 42 17 1 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 19 128 46 27 36 19 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 97 61 57 82 415 118 97 61 57 82 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 34 25 105 46 34 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 63 61 57 57 310 72 63 61 57 57 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 162 135 75 67 51 490 162 135 75 67 51 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 7 85 40 38 7 85
ปวส.ช่างโลหะ 33 20 16 69 33 20 16 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 64 69 58 28 285 66 64 69 58 28 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 13 6 9 51 23 13 6 9 51
รวมทั้งหมด 733 675 398 252 1 197 2,256 733 675 398 252 1 197 2,256