ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 32 19 13 6 96 26 32 19 13 6 96
การออกแบบ 26 32 19 13 6 96 26 32 19 13 6 96
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 26 32 19 13 6 96 26 32 19 13 6 96
รวมทั้งหมด 26 32 19 13 6 96 26 32 19 13 6 96