ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 100 123 99 80 30 432 100 123 99 80 30 432
พืชศาสตร์ 71 46 21 6 144 71 46 21 6 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 3 5 2 3 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 1 9 8 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 46 21 2 130 61 46 21 2 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 83 83 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 14 24 18 13 76 7 14 24 18 13 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 11 3 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 14 13 12 13 59 7 14 13 12 13 59
สัตวศาสตร์และประมง 28 22 33 4 87 28 22 33 4 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 18 21 2 63 22 18 21 2 63
วท.บ.ประมง 1 4 12 17 1 4 12 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 2 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 7 8 7 42 10 10 7 8 7 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 7 8 4 37 9 9 7 8 4 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 5 1 1 3 5
รวมทั้งหมด 100 123 99 80 30 432 100 123 99 80 30 432