ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 51 106 71 2 20 250 51 106 71 2 20 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 74 71 2 166 19 74 71 2 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 22 16 40 2 22 16 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 26 25 2 59 6 26 25 2 59
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 20 84 32 32 20 84
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 20 84 32 32 20 84
รวมทั้งหมด 51 106 71 2 20 250 51 106 71 2 20 250