ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 277 321 307 369 89 85 1,448 90 88 75 95 31 379 367 409 382 464 89 116 1,827
การออกแบบ 127 160 144 204 32 667 6 6 133 160 144 204 32 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 60 65 84 15 259 35 60 65 84 15 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 35 54 42 58 5 194 35 54 42 58 5 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 46 37 62 12 214 57 46 37 62 12 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 65 70 63 15 279 66 65 70 63 15 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 51 45 44 46 10 196 51 45 44 46 10 196
ทล.บ.เซรามิก 15 20 26 17 5 83 15 20 26 17 5 83
ศิลปกรรม 84 88 75 95 31 373 84 88 75 95 31 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 88 75 95 31 373 84 88 75 95 31 373
สถาปัตยกรรม 84 96 93 102 89 38 502 84 96 93 102 89 38 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 31 33 37 31 16 182 34 31 33 37 31 16 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 65 60 65 58 298 50 65 60 65 58 298
รวมทั้งหมด 277 321 307 369 89 85 1,448 90 88 75 95 31 379 367 409 382 464 89 116 1,827