ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 675 397 206 1 146 2,158 733 675 397 206 1 146 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 76 71 33 1 283 102 76 71 33 1 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 18 127 46 27 36 18 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 13 6 9 51 23 13 6 9 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 36 29 6 1 105 33 36 29 6 1 105
วิศวกรรมเครื่องกล 147 146 53 16 25 387 147 146 53 16 25 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 39 6 86 41 39 6 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 35 9 84 40 35 9 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 72 53 16 10 217 66 72 53 16 10 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 227 234 144 67 27 699 227 234 144 67 27 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 19 7 60 34 19 7 60
ปวส.ไฟฟ้า 37 38 1 76 37 38 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 23 50 27 23 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 74 57 37 7 244 69 74 57 37 7 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 34 45 19 11 169 60 34 45 19 11 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 42 11 1 100 46 42 11 1 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 97 60 57 69 401 118 97 60 57 69 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 34 16 96 46 34 16 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 63 60 57 53 305 72 63 60 57 53 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 122 69 33 25 388 139 122 69 33 25 388
ปวส.ช่างโลหะ 33 20 10 63 33 20 10 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 1 79 40 38 1 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 64 69 33 14 246 66 64 69 33 14 246
รวมทั้งหมด 733 675 397 206 1 146 2,158 733 675 397 206 1 146 2,158