ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 675 397 206 1 146 2,158 733 675 397 206 1 146 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 180 182 82 22 1 25 492 180 182 82 22 1 25 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 39 6 86 41 39 6 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 35 9 84 40 35 9 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 72 53 16 10 217 66 72 53 16 10 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 36 29 6 1 105 33 36 29 6 1 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 273 261 180 85 27 826 273 261 180 85 27 826
ปวส.ไฟฟ้า 37 38 1 76 37 38 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 19 7 60 34 19 7 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 23 50 27 23 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 34 45 19 11 169 60 34 45 19 11 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 74 57 37 7 244 69 74 57 37 7 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 42 11 1 100 46 42 11 1 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 27 36 18 127 46 27 36 18 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 97 60 57 69 401 118 97 60 57 69 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 34 16 96 46 34 16 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 63 60 57 53 305 72 63 60 57 53 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 162 135 75 42 25 439 162 135 75 42 25 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 38 1 79 40 38 1 79
ปวส.ช่างโลหะ 33 20 10 63 33 20 10 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 64 69 33 14 246 66 64 69 33 14 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 13 6 9 51 23 13 6 9 51
รวมทั้งหมด 733 675 397 206 1 146 2,158 733 675 397 206 1 146 2,158