ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 27 29 37 8 126 149 179 136 90 2 556 174 206 165 127 10 682
บริหารธุรกิจ 25 27 29 37 8 126 60 76 56 67 1 260 85 103 85 104 9 386
บธ.บ.การจัดการ 44 58 51 49 202 44 58 51 49 202
บธ.บ.การตลาด 16 18 5 18 1 58 16 18 5 18 1 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 27 29 37 8 126 25 27 29 37 8 126
บัญชี 76 86 60 4 226 76 86 60 4 226
บช.บ.การบัญชี 76 86 60 4 226 76 86 60 4 226
ศิลปศาสตร์ 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 17 20 19 1 70 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 25 27 29 37 8 126 149 179 136 90 2 556 174 206 165 127 10 682