ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 116 23 172 33 116 23 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 73 14 110 23 73 14 110
ปวส.ช่างยนต์ 23 40 10 73 23 40 10 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 33 4 37 33 4 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 10 35 6 51 10 35 6 51
ปวส.ไฟฟ้า 10 19 3 32 10 19 3 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 3 19 16 3 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
รวมทั้งหมด 33 116 23 172 33 116 23 172